Regulamentul concurs HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT

CONCURSUL ARE LOC PE PAGINA NOASTRĂ DE FACEBOOK

Regulamentul oficial de participare la campania promoțională HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT.

Perioada de desfășurare  08.05.2017 – 11.05.2017

 

 1. CADRUL LEGAL

Campania promoțională este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată și modificată.

Prezentul Regulament de participare, denumit în continuare „Regulament Oficial”, este disponibil în mod gratuit oricărui participant, acesta putând fi consultat în mod direct pe pagina de Facebook Wise Trumpets, Secțiunea Notes.

 1. ORGANIZAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Organizatorul campaniei promoționale HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT este societatea S.C. WISE FACTOR ENTERTAINMENT S.R.L., cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 225, bl. 33-35, sc. 2, ap. 53, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5461/2009, având cod unic de înregistrare RO25498874, capital social 1000 RON, denumită în continuare “Wise Trumpets”.

Campania promoțională se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament Oficial, care este obligatoriu pentru toți participanții, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/zilesinopti.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora la adresa web https://www.facebook.com/wisetrumpets/. Anexele sau actele adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii campaniei promoționale, vor face parte integrantă din acesta.

Prezentul Regulament va fi pus la dispozitia participantilor gratuit, acesta fiind disponibil in intregime pe toata perioadei derularii campaniei promotionale HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT pe site-ul organizatorului https://www.facebook.com/wisetrumpets/

 

 1. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se va desfășura în perioada 08.05.2017 – 11.05.2017, în cadrul evenimentului HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT, unde participanții pot câștiga una dintre cele 2 invitații duble la eveniment. Evenimentul va putea fi consultat la adresa pe pagina de Facebook Wise Trumpets, sectiunea Events - https://www.facebook.com/wisetrumpets/.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta mai mare de 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei promoționale, care se înscriu în perioada Campaniei promoționale la concurs și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare “Participanți”).

Nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie promoțională salariații și nici rudele acestora de gradul 1, 2 sau 3, care lucrează în cadrul societății organizatoare WISE FACTOR ENTERTAINMENT S.R.L.

Participarea la această Campanie promoțională implică acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 1. PREMII

Participanții care se vor înscrie la Campania promoțională, în condițiile stabilite de prezentul Regulamentul Oficial, și care vor fi declarați câștigători conform prezentului regulament, vor putea câștiga una dintre cele 2 invitații duble la evenimentul HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT.

 1. VALOAREA PREMIILOR.

Invitații duble HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ – ÎN CONCERT

240 lei X 2 invitatii duble (4 bilete)   = 960 lei

Valoarea totală a premiilor este de 960 lei.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiile vor fi acordate la sfarșitul campaniei. Fiecare dintre cei doi câștigători va beneficia de premiul din partea organizatorului, dacă îndeplinește toate cele 4 condiții de mai jos:

 1. Are peste 18 ani.
 2. Are un cont personal de Facebook.
 3. Dă share pe contul personal de Facebook la posterul evenimentului HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT.
 4. Dă tag unui prieten într-un comentariu la postarea concursului HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT.

 

8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Validarea caștigătorilor va fi efectuată prin tragere la sorți (folosind platforma woobox.com) de către reprezentanții Organizatorului, în data de 11.05.2017.

Reprezentantul Organizatorului va inmana câștigătorilor validați biletele pe baza carora aceștia vor participa la evenimentul HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT.

9. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor, precum și premiile acordate acestora, prin pagina de Facebook https://www.facebook.com/zilesinopti.

10. RĂSPUNDERE

Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum și toate deciziile luate de Organizator și colaboratorii acestuia în toate problemele legate de implementarea Campaniei promoționale.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanți, inclusiv pentru situațiile în care participanții declară că au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei și nici în cazurile referitoare la drepturile de proprietate asupra premiilor.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei promoționale. Din momentul desemnării Participantului câștigător și confirmării validității datelor de identificare ale acestuia, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de acesta.

Organizatorul Campaniei promoționale nu își asumă răspunderea pentru înscrierile care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda premiile în baza unor înscrieri neconforme. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii promoționale nu își asumă răspunderea pentru nicio cauză liberă de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.

Informații și reclamații cu privire la prezenta Campanie promoțională se pot face pe adresa de e-mail contact@wisetrumpets.ro, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta Campanie promoțională va înceta prin ajungere la termen. De asemenea, aceasta poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 și urm. Cod Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților Campaniei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la Campania Promoțională HARRY POTTER ȘI PIATRA FILOZOFALĂ™ – ÎN CONCERT și prin furnizarea în mod direct, liber și informat a datelor personale, participanții își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale (nume si prenume) și confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului campaniei.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoționale doar de la câștigatori: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email. Scopurile colectării datelor cu caracter personal (nume și prenume, număr de telefon, adresă de email) aparținand câștigatorilor este acela de a face publice numele acestora și premiile acordate conform prevederilor OG nr. 99/2000.

Câștigătorilor Campaniei promoționale le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date;
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor;
 3. Dreptul de opoziție în mod gratuit și facil, fără nicio justificare;
 4. Dreptul la informare;
 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea Câștigătorilor, adresată în scris, sub semnătura și data, pe adresa Operatorului: București, Intrarea Călușei, nr. 9. Operatorul, în cadrul termenului prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la primirea solicitării, se obligă să transmită solicitantului un răspuns, prin care să:

Ø Confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

Ø Rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

Ø înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrării.

13. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câștigători în conformitate cu Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigători.

14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului WISE FACTOR ENTERTAINMENT S.R.L.

  

Semnatar,

Wise Factor Entertainment