Cu excepția riveranilor #3 | expoziție de grup

5 octombrie - 10 noiembrie 2018
vernisaj: 5 octombrie, ora 19:00 (în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor Cluj Napoca 2018)
CoPilot, etajul întâi


Alina Andrei
Răzvan Anton
Dragoș Bădiță
Dan Beudean
Maria Brudașcă
Flaviu Cacoveanu
Radu Cioca
Oana Fărcaș
Robert Fekete
Norbert Filep
Cristina Gagiu
Mihaela Hudrea
Mihai Iepure-Górski
Lucian Indrei
Ciprian Mureșan
Musz
George Roșu
Cristian Rusu
Șerban Savu

coordonatori proiect: Mihai Iepure-Gorski, Cristina Curcan, Helga Thies


Autorul rămâne de la sine înţeles
Cât de important o mai fi autorul unei piese de artă... Şi, puţin mai încolo, cine o fi cu adevărat autorul unei piese de artă? Cu totul pe masă, totul la zi(d), totul prezent, nimic ascuns sau abscons (sic!), în ce măsură putem spune că artistul împinge starea de lucruri înainte şi nu doar la stânga sau la dreapta, sau chiar înapoi? Cine s-ar fi gândit vreodată că totul poate fi atât de plictisitor...

Întrebări care trebuie la modul absolut să rămână fără răspuns. De ce? E relativ simplu, când un răspuns nu face decât să încheie, închidă, suprime, sugrume... să nu spuneţi că nu v-am prevenit.

Expoziţia de faţă propune o suită de piese frumos aranjate pe o masă mare şi întinsă (pe verticală!?), fotografii în serie limitată (de buget) nesemnate şi nedatate, dar înseriate, free for the taking. Adică da, se pot lua acasă şi pune în ramă. Neapărat în ramă. Pentru că avem artişti de seamă expuşi pe mai toate simezele internaţionale. Care sunt care? Nu vă spunem. Luaţi ce vă place. Cert este că două mâini plus aproape două picioare (pe numărate) dintre artiştii comunităţii Fabricii de Pensule au fost chemaţi la raport să semneze condica şi să ne dea ceva de pus pe masă.

Şi da, ne aflăm pe ruinele unei foste fabrici care, pe vremuri, în Epoca de Aur, producea pensule pentru distribuţie în ţară şi la export; un grup de oameni continuă, de ceva vreme, să facă lucruri pentru binele poporului. Cât şi cum vor mai supravieţui aceste spaţii fizice, dar şi mentale, comune, într-un climat cultural atât de deschis dar închis, avid dar insipid, viu şi mort... the answer is blowing in the wind.

Aşa, de încheiere, vom stabili în mod arbitrar ca autor comun al tuturor pieselor din sală chiar Fabrica însăşi, Fabrica de Pensule. Artiştii nu se supără, ba mai mult, se simt foarte bine!

Mihai IG


Pornind de la un indicator rutier cu un mesaj confuz pentru multe persoane, Cu excepția riveranilor dă un impuls artiștilor din Fabrica de Pensule de a colabora într-un context nou, care seamănă cu un blind date. Fără a ști inițial ce vor expune ceilalți colegi, fiecare artist va introduce în expoziție o lucrare personală, alterând rezultatul final al acesteia.

Cu excepția riveranilor este un eveniment anual dedicat artiștilor din comunitatea Fabricii de Pensule.


___
Program cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

_______________________
EN

Residents only #3 | group show
Octomber 5th - November 10 2018
opening: Octomber 5th, 7pm (within the event White Night of Galleries)
CoPilot, first floor


Alina Andrei
Răzvan Anton
Dragoș Bădiță
Dan Beudean
Maria Brudașcă
Flaviu Cacoveanu
Radu Cioca
Oana Fărcaș
Robert Fekete
Norbert Filep
Cristina Gagiu
Mihaela Hudrea
Mihai Iepure-Górski
Lucian Indrei
Ciprian Mureșan
Musz
George Roșu
Cristian Rusu
Șerban Savu

project coordinators: Mihai Iepure-Gorski, Cristina Curcan, Helga Thies


The author stands as a matter of course
How important the author of a piece of art might be... And, a little further, who really is the author of a piece of art? With everything on the table, everything up to date(d), everything present, nothing covered or covert, to what extent can we say that the artist pushes the state of things forward and not just to the left or to the right, or even backwards? Who would have ever thought that everything could be so boring ...

Questions that must absolutely remain unanswered. Why? It's relatively simple when an answer only ends, closes, suppresses, strangles... Don't say I did not warn you.

The present exhibition proposes a suite of beautiful pieces arranged on a large and stretched table (vertically !?), a (by budget) limited edition of photographs, unsigned and undated, but numbered, free for the taking. Meaning that yes, they can be taken home and put it in a frame. Unquestionably in a frame. Because we have outstanding artists exhibited on most international gallery walls. Which one is whose? We won't tell. Take whatever you like. What is certain is that two hands plus almost two feet (counted) of the artists of the Paintbrush Factory community were called to report to sign the registry and give us something to put on the table.

And yes, we find ourselves on the ruins of a former factory that produced brushes in the Golden Age, to be distributed in the country and for export; a group of people have, for some time, been doing things for the good of the nation. How and how long these physical, but also mental, common spaces will further survive in such an open yet closed, insatiable yet flavourless, alive and yet dead cultural climate... the answer is blowing in the wind.

So, in conclusion, we will arbitrarily establish as common author of all the pieces in the room the Factory itself, the Paintbrush Factory. The artists are not upset, on the contrary, they feel really well!

Mihai IG


Inspired by a traffic sign which confuses some people, ‘Residents only’ gives the artists of the Factory an impulse to collaborate in a new context – because it is a little like a blind date. Without knowing beforehand what their colleagues will show, each artist presents his/her own work in this new context, which might alter the final effect of the work.

‘Residents only’ is an annual event dedicated to the artistic community of the Paintbrush Factory.

___
A cultural program co-financed by The Administration of the National Cultural Fund. The program does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible for the content of the program or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Project supported by Cluj-Napoca City Hall and Local Council.